Hakkımızda

   ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

EÜAŞ, kamu yararını gözeterek, kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde; güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmak amacıyla teşkil edilen bir kamu kuruluşudur.

Misyonumuz

Ülkemizin büyüme ve kalkınmasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini, ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, güvenilir, ekonomik, kaliteli, çevreye duyarlı ve kârlı şekilde üretmek 

Vizyonumuz

Elektrik üretim sektöründeki öncülüğünü devam ettiren, modern ve temiz enerji teknolojilerinin kullanımıyla üretim performansını sürekli artıran bir şirket olmak.

Temel Değerlerimiz

Süreklilik

Verimlilik

Çevreye Duyarlılık

Güvenilirlik

Üretimde Emreamadelik

Yeniliğe ve Sürekli Gelişime Açıklık

Hesap Verebilirlik

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÖNCÜ KURULUŞ

Ülkelerin enerji ihtiyacı; nüfus, sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişmişlik gibi birçok sosyo-ekonomik faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Sosyo-ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin zamanında, kaliteli ve yeterli miktarda, ekonomik şartlar ve çevre etkileri de dikkate alınarak temini büyük önem taşımaktadır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların sınırlı olması sebebiyle, bu kaynakların kullanımı gelecek kuşakların dünyasını belirleyeceği gibi, bunların sınırsız ve sorumsuz kullanımının geleceğe olumsuz etki yapacağı muhakkaktır. 

Bu yüzden ülkemizin, hem bugününü hem de geleceğini dikkate alan yerli kaynaklara dayalı bir enerji politikası oluşturma ve tercihleri buna göre yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu anlamda, kamuya ait santrallardaki elektrik enerjisi üretiminden sorumlu olan Kuruluşumuz EÜAŞ bu görev bilinciyle çalışmalarını sürdürmekte olup, yerli kaynakların değerlendirilmesi için azami gayreti göstermektedir.

Ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi enerji sektöründe serbest piyasa ve rekabet ortamına geçiş öngörülmüş ve bu çerçevede çıkartılan bir dizi mevzuatla yeniden yapılanma süreci başlatılmıştır. Serbestleşen piyasada rekabet ortamının oluşması ile elektrik daha kaliteli, daha güvenilir, daha yeterli ve daha ekonomik olarak üretilecek, çevresel etkiler azami olarak dikkate alınacaktır. 

Şirketimiz, yeniden yapılanan elektrik piyasası gibi, bu piyasaya uyum sağlamak üzere yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte, bilgi işlem ve iletişim alt yapımız, elektrik üretim tesislerimiz ve insan kaynaklarımız önemli bir değişim içindedir.Bütün çabamız, ülkemizde toplumsal refahın artması için elektriğin daha kaliteli ve daha ucuz üretilmesini sağlamaya yöneliktir.​

Bu sayfa 13 Mayıs 2024 07:33 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu