1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elektrik Üretim A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kurumsal Web Sitesi portalı üzerinden ya da mektup, faks, e-posta aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak başvurucuların istek, şikayet, bilgi edinme, ihbar ve görüş/öneri başvurularının işleme alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen;

 • Kanun Madde 5/2/a Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kanun Madde 5/2/ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun Madde 5/2/e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

hukuki sebepleri doğrultusunda toplamaktadır.


3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Başvurucu;

 • Kimlik Bilgisi (Ad, soyad)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Diğer (Başvuru esnasında tarafınızca belirtilen kişisel bilgiler)

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Kurumumuza açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Başvurucuların şikâyet, talep, görüş ve önerilerinin derhal işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesini sağlamak,
 • Başvurucuların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek.


5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Başvurucu kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Başvurucunun talebi üzerine ve Kurumumuz tarafından uygun bulunması halinde ihbar veya şikâyet niteliğindeki başvurularda Ad/Soyad ve İletişim Bilgileri gizlenebilecektir. Bu durumda Ad/Soyad ve İletişim Bilgileri gizli olarak işleme alınacak ve üçüncü kişilere aktarım yapılmayacaktır.


6. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 ÇANKAYA / ANKARA adresine yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen usuller ile iletebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Kurum, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri/ilgili kişilerin Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu hakları şu şekildedir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu sayfa 11 Kasım 2023 14:58 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu