EYS Politikası

EÜAŞ Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Elektrik üretimi, ticareti ve maden sahalarında üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ve Enerji sektörüne yön veren öncü bir kuruluş olarak;
 
• ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansının ve süreçlerimizin verimliliğinin artırılması ile sürekli iyileştirilmesi için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflere ulaşabilir bir anlayış ile hareket etmek, 
• Entegre Yönetim Sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve ilgili tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek farkındalıklarını artırmak, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlamak, 
• Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla çalışanlarımızın tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarını teşvik etmek, mesleki ve davranışsal yetkinliklerini artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemek, 
• Ulusal ve uluslararası yasal şartlar, standartlar ve teknolojik yenilikleri takip ederek, bu şartlara uyumu sağlamak, 
• Değişen ve gelişen yeni teknolojileri nitelikli iş gücümüz ile takip ederek, sürdürülebilir, kesintisiz, kaliteli enerjiyi sağlamak, 
• Çevrenin gelecek nesillerden ödünç alındığı bilinciyle doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve çevreyi korumak,
• Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak; sürdürülebilir atık yönetiminin uygulanmasını, kirliliğin kaynağında azaltılarak atık oluşumun en aza indirilmesini ve geri dönüşümünü sağlamak, 
• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek her türlü risk ve fırsatı belirleyerek riskleri azaltan ve tehlikeleri ortadan kaldıran bir anlayış benimsemek, 
• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak, 
Taahhüdümüzdür.

         Zafer BENLİ
Yönetim Kurulu Başkanı
         Genel Müdür 

Bu sayfa 1 Ağustos 2023 12:54 tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu