Kariyer

Personel Alımı

Teşekkülümüzde ana istihdam şekilleri nelerdir?

     Teşekkülümüz, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet göstermekte olup, esas itibariyle hizmetler; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesi gereğince Memurlar, Sözleşmeli Personel ve İşçiler tarafından yürütülmektedir.

     Sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

Teşekkülümüzde personel alım usulleri nasıldır?(Memur)

     Teşekkülümüze 399 sayılı KHK kapsamında personel alımları Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca yapılan sınavda başarılı olanlar arasından sözkonusu yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

     Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Teşekkülümüzde personel alım usulleri nasıldır?(İşçi)

     Şirketimiz işçi personel alımları ise her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Genel Yatırım ve Finans Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Teşekkülümüzde personel alım usulleri nasıldır?(Hizmet Alım Personeli)

     Şirketimiz işçi personel alımları ise her yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Genel Yatırım ve Finans Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri doğrultusunda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.


Stajyer Alımı

Mesleki Eğitim (Beceri Eğitimi) , Başvuru Süresi ve Şartları:

     Şirketimiz merkez ve taşra teşkilatında 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" hükümleri gereği mesleki eğitim (beceri eğitimi) yapmak isteyenler başvuruları 01 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında kabul edilir. Staj yapmak isteyenler Entegre Yönetim Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek doldurulmuş “ Beceri Eğitimi Staj Başvuru Formu” ve İstenen Belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. EÜAŞ’a ait İşletmelere staj başvurusu şahsen İşletmelere yapılacaktır. Posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Orta Öğretim Zorunlu Staj Kapsamı ,Başvuru Süresi ve Şartları:

     Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri için Şirketimiz merkez ve taşra teşkilatında zorunlu staj başvuruları 01 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kabul edilir. Staj yapmak isteyenler Staj Başvurusu için Entegre Yönetim Sistemleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünden temin edilerek doldurulmuş “Zorunlu Staj Başvuru Formu” ve İstenen Belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. EÜAŞ’a ait İşletmelere staj başvurusu şahsen İşletmelere yapılacaktır. Posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yüksek Öğretim Zorunlu Yaz Stajı Kapsamı, Başvuru süresi ve Şartları:

     Ön lisans , lisans veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yükseköğretim öğrencileri için zorunlu staj başvuruları www.kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden kabul edilmektedir. Posta, e-posta yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İşyeri Mühendis Uygulamaları Eğitimi Kapsamı ve Başvuru Süresi:

     İşyeri Mühendis Uygulamaları Eğitimi esasları, EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile öğrencinin okuduğu Üniversitenin ilgili Fakültesi arasında imzalanacak “İşyeri Mühendislik Uygulamaları Eğitimi Protokolü” ile belirlenir.

     Öğrencinin işyeri mühendis uygulamaları eğitimine başlatılabilmesi için Protokol hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve fakültenin bölüm başkanı ile öğrenci tarafından imzalanmış sözleşme EÜAŞ işyeri yetkilisi tarafından da onaylanarak öğrenci eğitime kabul edilir. İşyeri mühendis uygulamaları eğitimi Protokol ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülür.

     Şirketimiz ile protokol imzalayan üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, GÜZ dönemi için 01-31 Temmuz ya da BAHAR dönemi için 01-30 Kasım tarihleri aralıklarında başvuruda bulunabilirler. İşyeri eğitimi yapacak öğrencilerin, taşrada eğitim birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, e-posta yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Bu sayfa January 23, 2023 8:02 AM tarihinde güncellendi

Enerji Tasarruf Modu

Altın Örümcek