KENDİNDEN YAĞLAMALI BRONZ YATAK MAL ALIMI İHALESİ [İKN: 2024/845204]

BirimObruk Hes İşletme Müdürlüğü
KonuKENDİNDEN YAĞLAMALI BRONZ YATAK MAL ALIMI İHALESİ [İKN: 2024/845204]
Türü / UsulüMal Alım / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati16 Temmuz 2024 11:00
YeriEÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü,Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1 Dodurga/ÇORUM
AdresEÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü,Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1 Dodurga/ÇORUM
Telefon0(364) 726 20 70 -2116
Faks0(364) 726 20 88
E-Posta Adresiozhan.dursun@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiÖzhan DURSUN

Dosyalar

İhale dokümanlarıİndir

KENDİNDEN YAĞLAMALI BRONZ YATAK

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KENDİNDEN YAĞLAMALI BRONZ YATAK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/845204

 

1-İdarenin
a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) OBRUK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1 DODURGA/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3647262070 - 3647262088

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KENDİNDEN YAĞLAMALI BRONZ YATAK

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

102 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü, Mehmet Dede Obruğu Köyü Mevkii Dodurga/ÇORUM

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içerisinde İşletme Müdürlüğümüze ilgili malzemenin teslimi gerçekleştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.07.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü,Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki 1 Dodurga/ÇORUM

Özhan DURSUN

0(364) 726 20 70 -2116

0(364) 726 20 88

Enerji Tasarruf Modu