Karakaya HES şalt sahası ünite koruma sisteminin yenilenmesi, Senkronizasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi, Atatürk HES Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuKarakaya HES şalt sahası ünite koruma sisteminin yenilenmesi, Senkronizasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi, Atatürk HES Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi
DurumuAçık
Tarih ve SaatiDecember 20, 2021 11:00 AM
YeriMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA
Telefon0312 295 50 00
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT - Müdür Yrd. : 0 312 295 50 00-21224 / Sevda Ünsal – Şef : 0 312 295 50 00-21226

KARAKAYA HES ŞALT SAHASI ÜNİTE KORUMA SİSTEMİNİN YENİLENMESİ, SENKRONİZASYON VE KONTROL SİSTEMİNİN YENİLENMESİ, SANTRAL KONTROL SİSTEMLERİNİN (DCS) GÜNCELLENMESİ, ATATÜRK HES SANTRAL KONTROL SİSTEMLERİNİN (DCS) GÜNCELLENMESİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası:2021/789481
İşin Adı Karakaya Hes Şalt Sahası Ünite Koruma Sisteminin Yenilenmesi, Senkronizasyon Ve Kontrol Sisteminin Yenilenmesi, Santral Kontrol Sistemlerinin (Dcs) Güncellenmesi, Atatürk Hes Santral Kontrol Sistemlerinin (Dcs) Güncellenmesi
İhale Türü - Usulü Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin  
a) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520
b) Telefon ve faks numarası:03122955444 - 3122197905
c) Elektronik posta adresi:belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
:www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı :Karakaya HES şalt sahası ünite koruma sisteminin yenilenmesi, Senkronizasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi, Atatürk HES Santral kontrol sistemlerinin (DCS) güncellenmesi, Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer :Atatürk HES İşletme Müdürlüğü / ŞANLIURFA Karakaya HES İşletme Müdürlüğü / DİYARBAKIR
c) Süresi:Sözleşme imza tarihinden itibaren (malzemelerin teslimi, yer teslimi+ demontaj + montaj, devreye alma+ deneme çalışması) 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
  
a) Yapılacağı yer:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:20.12.2021 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

          a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

          2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          b) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

          c) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

          d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

          e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

          f) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine ekleyeceklerdir.

          g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

         h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesini teklif ekinde sunması zorunludur.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Enerji ve/veya Endüstriyel tesislerinde;

Şalt sahası ekipmanlarının (Kesici, transformatör gibi)

Tasarımı, imalat, demontaj-montaj, test ve devreye alma (her biri birlikte veya ayrı ayrı)

Kontrol Sistemlerinin (SCADA, hız regülatörü, ikaz vb )

Tasarımı, imalat, demontaj-montaj, test ve devreye alma (her biri birlikte veya ayrı ayrı)

Ünite Kontrol, koruma veya ölçüm sistemleri

Tasarımı, imalat, demontaj-montaj, test ve devreye alma (her biri birlikte veya ayrı ayrı)

Şalt Sahası Kontrol, koruma veya ölçüm sistemleri

Tasarımı, imalat, demontaj-montaj, test ve devreye alma (her biri birlikte veya ayrı ayrı)

Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı,  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7.km. No:166 A Blok 8. Kat Oda No: 825 Çankaya/ANKARA adresinde ve https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Default.aspx web adresinde bedelsiz olarak görülebilir, 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

EKAP üzerinden ihale dokümanın indirilmiş olması doküman satın alındığı anlamına gelmemektedir. İhaleye teklif verilebilmesi için, EÜAŞ kaşeli ihale dokümanının satın alınması ve ihale dokümanı satın alındı formunun doldurularak imzalanması zorunludur. İhale dokümanı, İdarenin adresinden satın alınabileceği gibi, e-posta yoluyla da satın alınabilir. (E-posta ile talep edilmesi halinde; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Enerji Bağlı Şubesi - TR 05 0001 5001 5800 7295 3080 63 no.lu IBAN numarasına doküman bedelini havale/eft ettiklerine dair dekontu faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda, ihale dokümanı isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. İhale dokümanı ile birlikte gönderilen “ihale dokümanı satın alındı formu” nun istekli tarafından doldurulup imzalanarak faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda,  ihale dokümanı satın alma prosedürü tamamlanmış olacaktır.)

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. km. No:166 A Blok Giriş kat Oda No: Z-1 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede açık eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

16. İstekliler döviz cinsinden de teklif verebileceklerdir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden yapılacaktır.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek