Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü’nün İhtiyacı 1 Adet Bobin Sarım Makinesi Temini ve Kurulumu

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuJeneratör Fabrikası Müdürlüğü’nün İhtiyacı 1 Adet Bobin Sarım Makinesi Temini ve Kurulumu
Türü / UsulüMal Alım / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati23 Temmuz 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon0312 2955000 (21244)
Faks-
E-Posta Adresiaysegul.agir@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiAyşegül AĞIR

JENERATÖR FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 1 ADET BOBİN SARIM MAKİNESİ TEMİNİ VE KURULUMU 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

 SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2024/832536

İşin Adı

:

Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü’nün İhtiyacı 1 Adet Bobin Sarım Makinesi Makinesi Temini ve Kurulumu

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin  
a) Adresi

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 295 50 00 - 0312 219 79 05

c) Elektronik posta adresi

:

-

 

2 - İhale konusu malın

  
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Bobin Sarım Makinesi Temini ve Kurulumu, Mal alımı (4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden Teşekkülümüz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda, Açık İhale (Açık Eksiltmeli) usulü ile ihalesi yapılacaktır.)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

EÜAŞ – Jeneratör Fabrikası Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No:16 Yenimahalle/ANKARA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

 

 

 

 

Sözleşme imza tarihinden itibaren 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür. Bu süreye malzeme temini, montaj, eğitim ve deneme çalışması dâhildir. Bu süreden daha geç teslimat öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
  
a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

23.07.2024 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki maddelerde istenilen belgelerden en az birini teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden en az birini teklif ekinde vermeyen İsteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

     a) Aday veya İstekliler imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

    b) Aday veya İstekliler yetkili satıcı veya yetkili temsilcisi ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

   c) Aday veya İstekliler Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

     •Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

   • Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

   •Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

   •Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

•Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. İstekliler teklif edecekleri Bobin Sarım Makinesinin marka, model ve teknik özelliklerini gösteren dokümanları teklifleri ekinde vereceklerdir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 825, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 120,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur.

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanı bedelinin yatırılacağı hesap numarası, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

15. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

16. Bu ihalede döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

 

 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA

Ayşegül AĞIR

0312 2955000 (21244)

Enerji Tasarruf Modu