İstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki V94.2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin temini

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
Konuİstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki V94.2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin temini
DurumuAçık
Tarih ve Saati3 Mayıs 2023 08:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Kat:8 Oda No:825, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
Telefon0 312 295 50 00 (21226-21224)
Faks-
E-Posta Adresisevda.unsal@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiSEVDA ÜNSAL

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki "V94 2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin temini" mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/250528

 

1-İdarenin
a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 3122197905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İstanbul Doğalgaz A Santralı bünyesindeki "V94 2 tip gaz türbinlerine ait (766 adet) rotor ve stator kanatları ile (2655 adet) kanat bağlantı parçalarından oluşan 2 grup (dövme grubu ve döküm grubu) 8 kalemde toplam 3421 adet yedek malzemenin temini"

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

V94.2 tip Gaz Türbinlerine ait 766 adet rotor ve stator kanatları ile 2655 adet kanat bağlantı parçaları olmak üzere toplam 3421 adet yedek malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü A Santralı (Yakuplu Mahallesi Genç Osman Caddesi No:2 Beylikdüzü / İSTANBUL)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imza tarihinden itibaren 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. Yüklenicinin teklifinde Teknik Şartnamenin V.6. maddesinde belirtilen ihale konusu kalemleri stoktan temin edeceğini yazılı olarak sunmuş olması durumunda, söz konusu kalemleri (teknik şartnamenin V.6. maddesinde belirtilen malzemelerin istenilen miktarı kadar) sözleşme imza tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imza tarihi, işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.05.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

Üretim kapasite miktarı şartname konusu malzemeler içinden en az Döküm 1. kalemdeki kanatlar için 113 adet/yıl, ve/veya Dövme 1. kalemdeki kanatlar için 79 adet/yıl’lık miktarı ihtiva etmelidir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Stok Bilgisi

İstekliler Teknik Şartnamenin V.6. maddesinde belirtilen ihale konusu kalemleri stoktan temin edip edemeyeceğine dair bilgiyi yazılı olarak teklif ekinde verecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1) Gaz Türbini imalatı ve/veya satışını yapmış olmak.

2) Gaz Türbini kanat imalatı ve/veya satışını yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin DÖKÜM GRUP, DÖVME GRUP kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Enerji Tasarruf Modu