Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı’na Bağlı Jeneratör Fabrika Müdürlüğüne Keban Hes Yedek Sargı İmalatında Kullanılmak İçin 9 Kalem Sargı İzolasyon Malzemesi Temini Mal Alımı İşi

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuHidrolik Santrallar Daire Başkanlığı’na Bağlı Jeneratör Fabrika Müdürlüğüne Keban Hes Yedek Sargı İmalatında Kullanılmak İçin 9 Kalem Sargı İzolasyon Malzemesi Temini Mal Alımı İşi
DurumuAçık
Tarih ve Saati8 Kasım 2023 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Kat:8 Oda No:825 Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA
Telefon03122955000 (21224)
Faks-
E-Posta Adresimustafa.bozyigit@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT

HİDROLİK SANTRALLAR DAİRE BAŞKANLIĞI’NA BAĞLI JENERATÖR FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE KEBAN HES YEDEK SARGI İMALATINDA KULLANILMAK İÇİN 9 KALEM SARGI İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası:2023/1128937
İşin Adı:Hidrolik Santrallar Daire Başkanlığı’Na Bağlı Jeneratör Fabrika Müdürlüğüne Keban Hes Yedek Sargı İmalatında Kullanılmak İçin 9 Kalem Sargı İzolasyon Malzemesi Mal Alımı İşi
İhale Türü - Usulü:Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin  
a) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520
b) Telefon ve faks numarası:03122955444 - 3122197905
c) Elektronik posta adresi:belgin.nergiz@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı:Toplam 9 kalem izolasyon sargı malzemesi mal alımı
b) Teslim [yeri / yerleri]:Jeneratör Fabrika Müdürlüğü – TEMSAN Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Çamlıca Mahallesi 145.Cadde No:16 Yenimahalle / ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri]:Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
  
a) Yapılacağı yer:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:08.11.2023 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

            a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

            c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat standart formuna uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

            d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

            f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

            g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

            ı)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

          Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekliler, teklif edilen izolasyon malzemelerinin marka ve teknik özelliklerini gösteren dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli isteklilere ihalenin tamamında % 15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve Türkiye  Vakıflar Bankası Enerji Bağlı Şubesi IBAN: TR05 0001 5001 5800 7295 3080 63 nolu hesabına 120 TRY (Türk Lirası) yatırıldığını gösteren banka dekontu karşılığı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7.Km No:166 06520 Çankaya / ANKARA (8. Kat Oda: 814) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale Dokümanı E-Posta Yoluyla da Satın Alınabilir:

İstekli olabilecek firmaların, yukarıda yer alan IBAN numarasına doküman bedelini havale/eft ettiklerine dair dekontu faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda, ihale dokümanı isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. İhale dokümanı ile birlikte gönderilen “ihale dokümanı satın alındı formu” nun istekli tarafından doldurulup imzalanarak faks veya e-posta ile İdareye ulaştırılması durumunda, ihale dokümanı satın alma prosedürü tamamlanmış olacaktır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.Km No:166 A Blok Giriş Kat  Oda No: Z-1 06520 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. Bu ihalede her bir kalemin tamamına olmak kaydıyla, kısmi teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliği’nin 58.maddesine göre “Açık Eksiltme” yapılacaktır. 
14. Diğer hususlar:

İhale, 4734 Sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede döviz ile (AVRO, Amerikan Doları, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini) de teklif verilebilecektir.

Enerji Tasarruf Modu