EÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım Servisi İhtiyacı Olan Kömür Transport Zincirlerinin İmali ve Teslimi İşi

BirimÇayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
KonuEÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kazan Bakım Servisi İhtiyacı Olan Kömür Transport Zincirlerinin İmali ve Teslimi İşi
Türü / UsulüMal Alım / İstisna
Tarih ve Saati8 Mayıs 2024 11:00
YeriÇayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
AdresEÜAŞ, Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. Km 06922 Nallıhan/ANKARA
Telefon0 312 796 02 02 Dahili:24413
Faks0312 796 12 15
E-Posta Adresicayirhan.satinalma@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiSuat Kuzu

Dosyalar

İhale Dokümanı 2024 399685İndir

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. EKAP üzerinden ihale dokümanın indirilmiş olması ihale dokümanının satın alındığı anlamına gelmez.

İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve/veya satın alınabileceği yer: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. Km 06922 Nallıhan/ANKARA

b) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): KDV dâhil 120,00-TL (YüzyirmiTürklirası)

c) İhale dokümanı satış bedeli banka hesap numarası:

Türkiye Vakıflar Bankası Beypazarı/ANKARA Şubesi

IBAN:TR81 0001 5001 5800 7311 6054 11

İstekli olabilecek firmalar, ihale dokümanı bedelini banka hesabına yatırırken, banka dekontuna mutlaka firmalarının tam adını ve ihale kayıt numarasını yazdıracaklardır. Tek başına doküman bedelinin EÜAŞ banka hesabına havale edilmesi/yatırılması teklif vermek için yeterli değildir, mutlaka istekli tarafından ihale saatinden önce, ihale dokümanı satın alındı formunun doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. İhale doküman bedelinin ihale tarih ve saatinden önce İşletme Müdürlüğümüze ait banka hesabına geçmesi zorunludur. Dekont sunulmuş olsa dahi ihale tarih ve saatinden önce İşletme Müdürlüğümüz banka hesabına geçmemiş ya da ihale saatinden sonra İşletme Müdürlüğümüze ait banka hesabına geçmiş ihale doküman bedelleri dikkate alınmayarak ilgili isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İhale dokümanı, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle (a) bendinde belirtilen İdare adresinden temin edilebilir.

AYRICA, İHALE DOKÜMANI E-POSTA YOLUYLA DA SATIN ALINABİLİR.

İhaleye teklif verilebilmesi için ihale saatinden önce İdaremizden ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

İstekli olabilecek firmaların, yukarıda yer alan IBAN numarasına doküman bedelini havale/eft ettiklerine dair dekontu faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda, ihale dokümanı isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. İhale dokümanı ile birlikte gönderilen “ihale dokümanı satın alındı formu”nun istekli tarafından doldurulup imzalanarak faks veya e-posta ile İdareye ulaştırılması durumunda, ihale dokümanı satın alma prosedürü tamamlanmış olacaktır.

2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.1. İstekliler, aşağıda istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu 7.3.1.1. maddedeki belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.1.1. İstekliler aşağıda a, b, c bentlerinde istenilen belgelerden birini teklif ekinde vereceklerdir.

Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

       b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

       c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

6. Belgelerin sunuluş şekli:

6.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

6.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, "apostil tasdik şerhi" taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.4.4. "Apostil tasdik şerhi" taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

6.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan belgeler

6.4.7.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.

6.4.7.2. İstekliler kendilerinden talep edilen belgeleri aşağıda sıralanan üç yöntemden biri vasıtası ile sunmak zorundadır:

a)Asıllarını,

b)Noter onaylı suretlerini,

c)İdarece aslı görülmüştür kaşeli ve imzalı suretlerini.

Ancak isteklilerden talep edilen belgelerden, Türkiye’deki kamu kuruluşlarının veya kamu kuruluşu statüsündeki meslek/tüzel kuruluşların internet sitelerinden teyidi yapılabilen belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgeler fotokopi nüsha şeklinde sunulabilir. ANILAN FOTOKOPİ BELGELERİN ÜZERİNDE, SÖZ KONUSU

İNTERNET SİTELERİNDEN BELGENİN TEYİDİNİN YAPILABİLMESİNİ SAĞLAYACAK BARKOD VEYA BENZERİ AYIRT EDİCİ NUMARA, KOD VB. BİLGİLERİN YER ALMASI ZORUNLUDUR.  Söz konusu ayırt edici ibarelerin yer almadığı, diğer bir deyişle teyit sorgusu yapılamayan fotokopi belgeler geçersiz kabul edilerek, ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır. Teyit işlemi yapılamayan belgeler hiçbir suretle bilgi/belge eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.

6.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

6.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

6.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

6.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

6.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde "apostil tasdik şerhi" taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

6.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de "apostil tasdik şerhi" taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

6.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

 

EÜAŞ, Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. Km 06922 Nallıhan/ANKARA

Suat Kuzu

0 312 796 02 02 Dahili:24413

0312 796 12 15

Enerji Tasarruf Modu