EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan reheater püskürtme vana ve attemperatörlerinin teknik şartnameye ve işletme koşullarına uygun olarak temini ve montajının yapılması işi

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuEÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan reheater püskürtme vana ve attemperatörlerinin teknik şartnameye ve işletme koşullarına uygun olarak temini ve montajının yapılması işi
Türü / UsulüMal Alım / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati6 Ağustos 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA
Telefon03122955000-21224
Faks-
E-Posta Adresimustafa.bozyigit@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT

İhale Kayıt Numarası

:

2024/872319

İşin Adı

:

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Reheater Püskürtme Vana ve Attemperatörlerinin Teknik Şartnameye Ve İşletme Koşullarına Uygun Olarak Temini ve Montajının Yapılması

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin  
a) Adresi

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520

b) Telefon ve faks numarası

:

03122955000 - 3122197905

c) Elektronik posta adresi

:

belgin.nergiz@euas.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal alımı, 

- 6 adet 2406403022413 ambar kod numaralı LAF15-16AA001 püskürtme kontrol vanası (aktuatörleri ile birlikte komple) 

- 16 set 2430032080183 ambar kod numaralı LAF15-16AA001 püskürtme kontrol vanası sızdırmazlık seti (komple)

- 4 adet 0L15261800002 ambar kod numaralı HAJ15AS001 Reheather Attemperatör

- 4 adet 0L15261800003 ambar kod numaralı HAJ16AS001 Reheather Attemperatör

- 12 set 0L15261800004 ambar kod numaralı HAJ15/16AS001 Reheather Attemperatör bakım kiti (Spray nozzle, Gasket, Washer vb.)

-  5 adet LAF15-16AA001 püskürtme kontrol vanası montajı (işçilik)

-  8 adet HAJ15/16AS001 Reheather Attemperatör montajı (işçilik)

- 8 set LAF15-16AA001 püskürtme kontrol vanası ile HAJ15/16AS001 Reheather Attemperatör püskürtme suyu hattı montajı (işçilik) temini ve montajı, 

Mal Alımı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Açık İhale usulü ile ihalesi yapılacaktır.)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. İhale konusu işin teslim süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren toplam 560 (beşyüzaltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
  
a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

06.08.2024 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İhale dokümanının 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekliler aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden en az birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

a ) Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, isteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş Deneyim Belgesi (Özel sektöre yapılan işlerde, bahse konu sözleşme ve faturaların da belgelerin sunuluş şekillerine uygun biçimde sunulması gerekmekte olup, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belge ile bahse konu sözleşme kapsamında personel çalıştırılmış ise çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgenin de sunulması gereklidir.)

 

b) Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

 

c) İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin Üretim Kapasite Raporu

 

Üretim Kapasite miktarı, şartname konusu kontrol vanası için en az 10 adet/yıl’lık ve attemperatör için en az 10 adet/yıl’lık miktarı ihtiva etmelidir

 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

 

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

 

4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İhale dokümanında yer alan teknik şartnamede belirtilen belgeler:

Teklif edecekleri vana, aktuatör ve attemperatörlere ait marka, model ve teknik özelliklerini gösteren bilgilerin bulunduğu teknik dokümanları teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu dokümanları teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklilerin teklif ettiği vana, aktuatör ve attemperatörler ile ilgili sunduğu dokümanlar; ISA direktiflerine göre bilgi formu, gürültü değerleri, vanaların ve attemperatörlerin ölçülendirilmiş boyutsal çizimleri (attemperatör nozullarının kolektör borularına olan mesafesini gösterecek), teknik özellikleri ve kesit resimleri, iç aksamları ve malzemesini belirten parça listeleri, vana açıklığı – cv eğrisi, vanadaki her bir disk için sıralı olarak labirent sayısı, labirent şekli ve kademe sayısını gösteren resimler, aktuatör teknik özellikleri ve aktuatör kapama baskı değeri bilgilerini içerecektir.

 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Termik Santraller veya Tersaneler veya Demir-Çelik Fabrikaları veya Çimento Fabrikaları veya Gıda Fabrikaları için en az 200 bar ve 200 °C dizayn değerlerine sahip globe tipi kontrol vanası ve/veya alçak basınç by-pass vanası ve/veya yüksek basınç by-pass vanası imalatı ve/veya satışını yapmış olmak,

 

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesine ilişkin hususlar İhale Dokümanında açıklanmıştır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 804, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 120,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur.

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanı bedelinin yatırılacağı hesap numarası, sözkonusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ),  A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. İhale, EÜAŞ İhale Yönetmeliği'nin 61.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

16. Döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya / ANKARA

Mustafa BOZYİĞİT

03122955000-21224

Enerji Tasarruf Modu