EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi mal alımı

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuEÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi mal alımı
DurumuAçık
Tarih ve Saati8 Şubat 2023 07:00
YeriMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 EÜAŞ İhale Toplantı Salonu A Blok Zemin Kat Çankaya/ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Kat:8 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon3122955000 / 21230
Faks3122197905
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiYaşar GÜREL

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi kapsamında EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/31263

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Kat:8 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122955000 / 21230 - 3122197905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği adres

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Kat:8 ÇANKAYA/ANKARA


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi işi mal alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı ihtiyacı 31.800 litre kuvvetli Katyon ve 15.250 litre kuvvetli anyon olmak üzere toplam 47.050 litre eşdeğer reçine temin edilmesi işi mal alımı

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Afşin/ KahramanMaraş

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihden itibaren 360 (üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.02.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (tekliflerin açılacağı adres)

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 EÜAŞ İhale Toplantı Salonu A Blok Zemin Kat Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin belgeleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin belgeler.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.1.9. İstekliler, teklif edecekleri her bir kalem reçine için; analiz değerlerini, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ana bileşenlerini gösteren teknik dokümantasyonu, güncel ürün Güvenlik Bilgi Formunu (Material  Safety Data Sheet) ve üretici firmanın ürün kataloglarını teklifleri ekinde  ile birlikte vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklilerin, aşağıda a, b. ve c bentlerinde belirtilen belgelerden birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgelerden en az birini teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

a)Teklif bedelinin %10’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, (Özel sektöre yapılan işlerde, bahse konu sözleşme ve faturaların da belgelerin sunuluş şekillerine uygun biçimde sunulması gerekmekte olup, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belge ile bahse konu sözleşme kapsamında personel çalıştırılmış ise çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgenin de sunulması gereklidir.)

            b) Teknolojik ürün deneyim belgesi,

            c) İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu. (Üretim kapasite miktarı Şartname konusu reçineler için en az 10.000 kg/yıl’lık miktarı ihtiva etmelidir.

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer İş:

  • Soğutma Suyu Sistemlerine uygulanmış su koşullandırma işine ait kimyasal maddeleri satmış ve/veya su koşullandırma programı uygulamış olmak
  • Atık suyun çevre mevzuatlarına göre uygun hale getirilmesi işine ait kimyasal maddeleri satmış ve/veya koşullandırma programı uygulamış olmak,
  •  Ham sudan, saf su elde etme işine ait kimyasal maddeleri satmış ve veya bu kimyasal maddeleri uygulamış olmak.
  • Maden sektöründe ve mineral üretim tesislerinde kullanılan yardımcı kimyasalları satmış ve/veya bu yardımcı kimyasal maddeleri uygulamış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli malı lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. . İhale dokümanı, idarenin EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 8. Kat Oda No:810 Çankaya/ANKARA, adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya EÜAŞ Genel Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Enerji Bağlı Şubesi nezdinde bulunan İBAN:TR05 0001 5001 5800 7295 3080 63 hesabına 118,00 TL yatırılması suretiyle EÜAŞ onaylı ihale dokümanı İdareden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını idareden satın alması zorunludur. 


8. İhale dokümanının e-posta yoluyla da satın alınabileceğine ilişkin ayrıntılı düzenleme İdari Şartnamenin 4.1 maddesinde yer almaktadır.


9. İstekliler tekliflerini, birim ve toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhale, açıklama istenmeksizin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

 

Enerji Tasarruf Modu