Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 12720 Metre Tekstil Kortlu Konveyör Bant Ve Her Makara Bant İçin Ücretsiz Verilecek Olan Toplam 25 Set Eklem Malzemesi İmali Ve Temini İşi

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuÇayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 12720 Metre Tekstil Kortlu Konveyör Bant Ve Her Makara Bant İçin Ücretsiz Verilecek Olan Toplam 25 Set Eklem Malzemesi İmali Ve Temini İşi
DurumuAçık
Tarih ve SaatiJanuary 31, 2022 11:00 AM
YeriTeslim Yeri : Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Ankara Cd. 3. Km, 06922 Nallıhan/ANKARA
Adresİhalenin yapılacağı adres ve ihale komisyonu toplantı yeri: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
Telefon0312 295 50 00
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresimustafa.bozyigit@euas.gov.tr, sevda.unsal@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT - Müdür Yrd. : 0 312 295 50 00-21224 / Sevda Ünsal – Şef : 0 312 295 50 00-21226

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 12720 METRE TEKSTİL KORTLU KONVEYÖR BANT VE HER MAKARA BANT İÇİN ÜCRETSİZ VERİLECEK OLAN TOPLAM 25 SET EKLEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2022/10428

İşin Adı 

Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 12720 Metre Tekstil Kortlu Konveyör Bant Ve Her Makara Bant İçin Ücretsiz Verilecek Olan Toplam 25 Set Eklem Malzemesi İmali Ve Temini İşi

İhale Türü - Usulü 

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - Dış Satın Alma Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 3122197905

c) Elektronik posta adresi

:

belgin.nergiz@euas.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi 

:

www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12.720 metre tekstil kortlu konveyör bant ve toplam 25 set eklem malzemesi, Mal alımı

b) Teslim [yeri / yerleri] 

:

Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Ankara Cd. 3. Km, 06922 Nallıhan/ANKARA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

İhale konusu malzemelerin teslim süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin

  

a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

31.01.2022 - 11:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İdari Şartnamenin 18.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Her türlü tekstil kordlu bantların imalatını veya satışını yapmış olmak,

b) Her türlü çelik kordlu bantların imalatını veya satışını yapmış olmak,

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.4.1. İstekliler, teknik şartname ekinde verilen “Bant Özellik Soru Formlarını”, teklif verilen kalemler/kısımlar için eksiksiz doldurarak teklif ekinde sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 825, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 118,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur.

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanı bedelinin yatırılacağı hesap numarası, sözkonusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ),      A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 6’dır. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Altı kısımdan oluşan ihalede, istekliler kısmın tamamına olmak kaydıyla, tek bir kısma veya birden fazla kısma veya ihalenin tamamına teklif verebilecektir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerlerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, sözkonusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

16. Döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek