Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 18 Kalemde Toplam 25.604 Adet Döküm Malzemenin İmalatı ve Teslimi Mal Alımı İşi

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuÇayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 18 Kalemde Toplam 25.604 Adet Döküm Malzemenin İmalatı ve Teslimi Mal Alımı İşi
DurumuAçık
Tarih ve Saati9 Şubat 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 - Çankaya / ANKARA
Telefon0 312 295 50 00 - 21224
Faks-
E-Posta Adresimustafa.bozyigit@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT

DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 18 kalemde toplam 25604 adet döküm malzemesinin imalatı ve teslimi işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN:2024/14554
1-İdarenin
a) Adı:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03122955444 - 03122197905
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:EÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 18 kalemde toplam 25604 adet döküm malzemesinin imalatı ve teslimi işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

18 kalemde toplam 25.604 adet döküm malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ambarı veya İşletme Müdürlüğünce santral içinde gösterilecek yerdir.
ç) Süresi/teslim tarihi:İşin toplam süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 12 aydır. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:09.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İşin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporu, (Üretim kapasite miktarı en az 2.000 ton/yıl döküm miktarını ihtiva etmelidir.)


 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1.Termik santrallerde kömür değirmeni imalatı yapmış olmak,

2.Termik santrallerde şartnamede belirtilen malzemeleri içeren döküm imalatı ve/veya satışı yapmak,


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

48.2. İş Sağlığı ve Güvenliği İhale konusu iş kapsamında Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait çalışma alanları (Merkez-Taşra) içerisinde faaliyet gösterecek olan yükleniciler, Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda İdare ile yüklenici arasında www.euas.gov.tr adresinde yer alan “11.03.PR.08 İSG Yönünden Alt İşverenlerle Çalışma Prosedürü”, İdare adına merkezde talep sahibi Daire Başkanlığı, işletmelerde ise ilgili İşletme Müdürlüğü tarafından imzalanacaktır.

Enerji Tasarruf Modu