ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI 4. ÜNİTE BACA GAZI ARITMA SİSTEMİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA SOĞUK VULKANİZE LASTİK TEMİN EDİLMESİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuÇAYIRHAN TERMİK SANTRALI 4. ÜNİTE BACA GAZI ARITMA SİSTEMİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA SOĞUK VULKANİZE LASTİK TEMİN EDİLMESİ VE MONTAJININ YAPILMASI İŞİ
DurumuAçık
Tarih ve SaatiJuly 28, 2021 11:30 AM
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (ihale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI -DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon0312 295 54 44
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

                                    BACA GAZI ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE SOĞUK VULKANİZE LASTİK SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2021/401520

İşin Adı

:

Baca Gazı Arıtma Sisteminde Kullanılmak Üzere Soğuk Vulkanize Lastik Temini Ve Montajı İşi

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 03122197905

c) Elektronik posta adresi

:

belgin.nergiz@euas.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.300 metrekare, Mal alımı (4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda, Açık İhale usulü ile ihalesi yapılacaktır.)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

EÜAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çayırhan Mah. Ankara Yolu 3. Km. 06922 Nallıhan/ANKARA

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

  

a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

28.07.2021 - 11:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.      

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İstekliler, ihale konusu iş kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

 

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekstil veya çelik kortlu bant imalatı yapmış olmak,

b) Vulkanize lastik imalatı yapmış olmak,

c) Boru, tank vb. kapalı ortam içerisinde vulkanize lastik kaplama uygulaması yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden en az birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00-TL (Türk Lirası) karşılığı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı A Blok 8. Kat Oda No: 804, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını ihale saatinden önce İdareden satın alması ve ihale dokümanı satın alındı formunun doldurularak, imzalaması zorunludur.

 

İhale Dokümanı E-Posta Yoluyla da Satın Alınabilir:

İstekli olabilecek firmaların, yukarıda yer alan IBAN numarasına doküman bedelini havale/eft ettiklerine dair dekontu faks veya e-posta ile İdareye ulaştırmaları durumunda, ihale dokümanı isteklinin e-posta adresine gönderilecektir. İhale dokümanı ile birlikte gönderilen “ihale dokümanı satın alındı formu” nun istekli tarafından doldurulup imzalanarak faks veya e-posta ile İdareye ulaştırılması durumunda, ihale dokümanı satın alma prosedürü tamamlanmış olacaktır.

(Yaşanmakta olan COVİD-19 salgını nedeni ile bu madde yeniden düzenlenmiş ve posta/e-posta ile satış ibaresi eklenmiştir.)

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Bu ihalede EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 58. maddesine göre “Açık Eksiltme” yapılacaktır.

 

14. Diğer hususlar:

a) İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

b) Bu ihalede döviz ile (AVRO, Amerikan Doları, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini) de teklif verilebilecektir.

Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden yapılacaktır.

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek