Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan gaz türbinleri (1, 2, 3, 4) ve buhar türbinleri (1, 2) ikaz sistemlerinin rehabilitasyonu

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuBursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan gaz türbinleri (1, 2, 3, 4) ve buhar türbinleri (1, 2) ikaz sistemlerinin rehabilitasyonu
DurumuAçık
Tarih ve SaatiApril 3, 2023 11:00 AM
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 - ÇANKAYA / ANKARA
Telefon0312 295 50 00
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresimehmet.tas@euas.gov.tr, mustafa.bozyigit@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak Kişiİdari: Mustafa BOZYİĞİT - Müdür Yardımcısı - 0 312 295 50 00 (21224), Mehmet TAŞ - Memur - 0 312 295 50 00 (21221) Teknik: Orhan KÜÇÜK - Başmühendis - 0 224 267 11 70 (114)

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan gaz türbinleri (1, 2, 3, 4) ve buhar türbinleri (1, 2) ikaz sistemlerinin rehabilitasyonu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN:2023/119526
1-İdarenin
a) Adı:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:03122955444 - 03122197905
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan gaz türbinleri (1, 2, 3, 4) ve buhar türbinleri (1, 2) ikaz sistemlerinin rehabilitasyonu
b) Niteliği, türü ve miktarı:

6 set ikaz sistemi malzemeleri, 6 adet ikaz sistemi işçilik ve 1 set ikaz sistemi yedek malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü, Ovaakça Santral Mah. Küme Evler No:22 Osmangazi/BURSA
ç) Süresi/teslim tarihi:Toplam işin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 518 (beş yüz on sekiz) takvim günüdür. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.04.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge AdıAçıklama
Kurulacak sistemin tek hat şemasını gösteren projeİstekliler, kurulacak sistemin tek hat şemasını gösteren projeyi teklif ekinde vereceklerdir.
İş kapsamında kullanacakları ana malzemelere ait marka- model bilgileri ve teknik özelliklerini gösteren belgeİstekliler, İş kapsamında kullanacakları ana malzemelere (ikaz kesicisi, ikaz konvertörü, AVR (PSS dahil), ilk yol verme sistemi, kontrol paneli) ait marka-model bilgileri ve teknik özelliklerini gösteren belgeyi teklif ekinde vereceklerdir.


 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) En az 150 MW gücüne sahip bir elektrik generatörünün ikaz sisteminin kurulumu ve devreye alınması,

b) En az 150 MW gücünde generatör imalatı ve montajının yapılıp devreye alınması,

c) Çimento fabrikası, petrokimya tesisi, demir çelik fabrikası gibi büyük sanayi tesislerinden herhangi birinde endüstriyel güç kontrol ve kumanda sisteminin kurulumu ve devreye alınması,

ç) Elektrikli raylı taşıma sistemlerinde güç kontrol ve kumanda sisteminin kurulumu ve devreye alınması.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek