Atatürk HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 600000 kg kalorifer yakıtı ile Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 925000 kg kalorifer yakıtının nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüklerine teslim edilmesi işi

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuAtatürk HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 600000 kg kalorifer yakıtı ile Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 925000 kg kalorifer yakıtının nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüklerine teslim edilmesi işi
DurumuAçık
Tarih ve SaatiOctober 21, 2022 10:00 AM
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ Dumlupınar Bulvarı Mustafa Kemal Mah. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ Dumlupınar Bulvarı Mustafa Kemal Mah. No:166 Çankaya/ANKARA
Telefon3122955000-21231
Faks-
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiBilge SAVAŞ

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIRELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 600000 kg kalorifer yakıtı ile Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 925000 kg kalorifer yakıtının nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüklerine teslim edilmesi işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

İKN:2022/948739
1-İdarenin
a) Adı:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - İÇ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Dumlupınar Bulvarı Mustafa Kemal Mah. No:166 Çankaya/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:3122955000-21231 - 3122197905
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Atatürk HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 600000 kg kalorifer yakıtı ile Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 925000 kg kalorifer yakıtının nakliye dahil satın alınması ve ilgili İşletme Müdürlüklerine teslim edilmesi işi
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Atatürk HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 600.000 kilogram kalorifer yakıtı Karakaya HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 925.000 kilogram kalorifer yakıtı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Atatürk HES İşletme Müdürlüğü- Bozova/ŞANLIURFA Karakaya HES İşletme Müdürlüğü- Çüngüş/DİYARBAKIR
ç) Süresi/teslim tarihi:Teknik Şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi:Kalorifer yakıtını ilk teslim tarihi işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 EÜAŞ İhale Toplantı Salonu Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, kendi unvanlarına tanzim edilmiş olan EPDK BAYİLİK  LİSANSI'na ait bilgileri teklifleri kapsamında beyan etmek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
 

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek