Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 1500 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi (Paket Tip) Temini

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuAfşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 1500 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi (Paket Tip) Temini
DurumuAçık
Tarih ve SaatiJanuary 10, 2022 11:00 AM
Yeri Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya/ ANKARA
Adres Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 Çankaya/ ANKARA
Telefon0312 295 50 00 ( 21224-21218)
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT, Esra ŞENTÜRK

                                                                   EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİ (PAKET TİP) SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 1500 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi (Paket Tip) Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/829678
1-İdarenin
a) Adı:ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası:0312 295 54 44 - 0312 219 79 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 1500 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi (Paket Tip) Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı:

1 adet 2x750=1500 Kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi (Paket Tip) Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü, Çoğulhan Köyü Yolu, Afşin/Kahramanmaraş
ç) Süresi/teslim tarihi:İşin toplam süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 310 takvim günüdür. (180 gün proje onayı+60 gün malzeme teslimi+60 gün montaj+10 gün laboratuvar analizi) Teslim programına ilişkin düzenlemeler Teknik Şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.01.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.

 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.

 Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.

 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.

 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5

 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6

 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TSEK 521 Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

İçme suyu Arıtma Tesisi veya Endüstriyel tesislerde atık su veya kimyasal arıtma tesisi.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.

 İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 

% 15 (yüzde on beş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.

 İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.

 Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.

 İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.

 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.

 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13.

 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 

60 (Altmış)

 takvim günüdür.

14.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek