Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı, 3730 metre çelik kortlu konveyör bant ile 1165 metre tekstil kortlu konveyör bantların ve her makara bant için bedelsiz olarak verilecek olan 26 set eklem malzemesinin imali ve teslimi

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuAfşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı, 3730 metre çelik kortlu konveyör bant ile 1165 metre tekstil kortlu konveyör bantların ve her makara bant için bedelsiz olarak verilecek olan 26 set eklem malzemesinin imali ve teslimi
DurumuAçık
Tarih ve Saati11 Aralık 2023 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Kat:8 Oda No:825, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
Telefon0 312 295 50 00 (21226-21224)
Faks-
E-Posta Adresisevda.unsal@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiSEVDA ÜNSAL

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 3730 METRE ÇELİK KORTLU KONVEYÖR BANT İLE 1165 METRE TEKSTİL KORTLU KONVEYÖR BANTLARIN VE HER MAKARA BANT İÇİN BEDELSİZ OLARAK VERİLECEK OLAN 26 SET EKLEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1300229

İşin Adı

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 3730 Metre Çelik Kortlu Konveyör Bant İle 1165 Metre Tekstil Kortlu Konveyör Bantların Ve Her Makara Bant İçin Bedelsiz Olarak Verilecek Olan 26 Set Eklem Malzemesinin İmali Ve Teslimi

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

  

a) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520

b) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 3122197905

c) Elektronik posta adresi

:

belgin.nergiz@euas.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

  

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal Alımı, 3730 metre çelik kortlu konveyör bant, 1165 metre tekstil kortlu konveyör bant ve her makara bant için bedelsiz olarak verilecek olan 26 set eklem malzemesi temini

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü / Afşin-KAHRAMANMARAŞ

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih, işe başlama tarihidir. İhale konusu malzemelerin teslim süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

  

a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

11.12.2023 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İhale dokümanının 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekliler aşağıda 1., 2. ve 3. maddede istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler aşağıda a, b ve c bentlerinde belirtilen belgelerden en az birini tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

a ) Teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, isteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin İş Deneyim Belgesi (Özel sektöre yapılan işlerde, bahse konu sözleşme ve faturaların da belgelerin sunuluş şekillerine uygun biçimde sunulması gerekmekte olup, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belge ile bahse konu sözleşme kapsamında personel çalıştırılmış ise çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgenin de sunulması gereklidir.)

b ) Teknolojik ürün deneyim belgesi,

c ) Çelik kortlu bant işinin özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle çelik kortlu bant imalatı işine ilişkin üretim kapasite raporu, (Üretim kapasite miktarı Teknik şartnamenin bantların cinsi ve miktarı bölümünde belirtilen tablo-1 deki toplam çelik kortlu bant miktarının en az %30’u ( en az 1120 metre/yıl çelik kortlu bant) kadar olacaktır. 

İş Ortaklığında ortaklardan biri tarafından bu belgenin sunulması yeterlidir.

2- Teknik şartname ekinde verilen bant özellik soru formu (Ek-1) teklif edilen çelik kortlu bant için eksiksiz olarak doldurulacaktır.

3- Teknik şartname ekinde verilen bant özellik soru formu (Ek-2) teklif edilen tekstil kortlu bant için eksiksiz olarak doldurulacaktır.

İhale konusu bantlardan 1. gruba (Çelik kortlu banda) teklif verecek istekliler yukarıda 1. (a,b,c bentlerinden birini) ve 2. maddede belirtilen belgeyi tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

İhale konusu bantlardan 2. gruba (Tekstil kortlu banda) teklif verecek istekliler yukarıda belirtilen    1-a,1-b maddelerinde istenilen belgelerden birisi ile 3. maddede istenilen belgeyi tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir.

İhale konusu bantların her iki kalemine de teklif verecek istekliler yukarıda 1. 2. ve 3. maddede istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Ancak 1-c maddesinde istenilen kapasite raporu sadece çelik kortlu bantlar için geçerlidir.

4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İhale dokümanında yer alan teknik şartnamede belirtilen belgeler:

İstekliler, teknik şartname ekinde verilen bant özellik soru formlarını (teklif edilen çelik kortlu bant için Ek-1 ve tekstil kortlu bant için Ek-2) eksiksiz olarak doldurarak teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesine ilişkin hususlar İhale Dokümanında açıklanmıştır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 825, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 120,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur.

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanı bedelinin yatırılacağı hesap numarası, sözkonusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ),  A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İki gruptan (kısımdan) oluşan ihalede, istekliler tek bir gruba teklif verebilecekleri gibi, iki gruba birden de teklif verebilecektir. İstekliler teklif ettikleri çelik ve/veya tekstil kortlu bant (her bir makara için verilecek eklem malzemeleri dahil) için İşletme Müdürlüğü teslimi olarak birim ve toplam fiyat vereceklerdir. İstekliler, her grubun tamamına olmak kaydıyla, grup bazında kısmi teklif verebileceklerdir. Değerlendirme grup bazında toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

16. Yabancı para cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Enerji Tasarruf Modu