AFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN TOPLAM 4 ÜNİTEDEKİ CÜRUF ÇIKARICI KONVEYÖRLERİN REVİZYONU VE BU İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuAFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN TOPLAM 4 ÜNİTEDEKİ CÜRUF ÇIKARICI KONVEYÖRLERİN REVİZYONU VE BU İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ
Türü / UsulüMal Alım / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati5 Ağustos 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresEÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon0312 295 50 00 Dahili: 21221 - 21219
Faks-
E-Posta Adresimehmet.tas@euas.gov.tr , seyfettin.yapar@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiMehmet TAŞ - Seyfettin YAPAR

AFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN TOPLAM 4 ÜNİTEDEKİ CÜRUF ÇIKARICI KONVEYÖRLERİN REVİZYONU VE BU İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan toplam 4 ünitedeki cüruf çıkarıcı konveyörlerin revizyonu ve bu işin yapılması için gerekli malzemelerin temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/819286

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 3122197905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan toplam 4 ünitedeki cüruf çıkarıcı konveyörlerin revizyonu ve bu işin yapılması için gerekli malzemelerin temini

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 4 ünitedeki cüruf çıkarıcı konveyörlerin revizyonu ve bu işin yapılması için gerekli malzemeler
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EÜAŞ Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çoğulhan Mah. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzeme Teslim Süresi: İhale konusu malzemelerin ve yedeklerinin tamamı için sözleşme imza tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. Kısmi teslimat, teslim edilecek kalemdeki malzemelerin tamamının teslim edilmesi koşuluyla kabul edilecektir. İşin Süresi: Sözleşme imza tarihinden itibaren 340 (üç yüz kırk) takvim günü (120 gün malzeme teslim süresi, 40 x 4 = 160 gün demontaj-montaj süresi, 15 x 4 = 60 gün deneme çalışması süresi) olup bu süreden daha geç süre öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İşletme Müdürlüğünden kaynaklı sebeplerle oluşan gecikmeler işin süresine ilave edilecektir. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslim programı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.08.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1. Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan imalatı yapmış olmak,

2. Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan revizyonu ve/veya kazan boru değişimi işi yapmış olmak,

3. Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre imalatı yapmış olmak,

4. Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre bakımı ve/veya revizyonu yapmış olmak,

5. Termik santrallarda Luvo ve/veya Brüden hatlarının revizyon işlerini yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA

Mehmet TAŞ - Seyfettin YAPAR

0312 295 50 00 Dahili: 21221 - 21219

Enerji Tasarruf Modu