AFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 NOLU ÜNİTE KAZAN REVİZYONU İLE ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ DİĞER İŞLERİN YAPILMASI VE BU İŞLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuAFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 3 NOLU ÜNİTE KAZAN REVİZYONU İLE ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ DİĞER İŞLERİN YAPILMASI VE BU İŞLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI
Türü / UsulüMal Alım / Açık İhale Usulü
Tarih ve Saati13 Ağustos 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresEÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon0312 295 50 00 Dahili: 21228
Faks-
E-Posta Adresiismail.ergun@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiDr. İsmail ERGÜN

AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI 3 NOLU ÜNİTE KAZAN REVİZYONU İLE ŞARTNAME KAPSAMINDAKİ DİĞER İŞLERİN YAPILMASI VE BU İŞLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin-Elbistan B Termik Santralı 3 Nolu Ünite Kazan Revizyonu İle Şartname Kapsamındaki Diğer İşlerin Yapılması ve Bu İşler İçin Gerekli Malzemelerin Temini ve Montajı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/812001

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 03122197905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı 3 Nolu Ünite Kazan Revizyonu İle Şartname Kapsamındaki Diğer İşlerin Yapılması ve Bu İşler İçin Gerekli Malzemelerin Temini ve Montajı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Afşin Elbistan B Termik Santralı 3. Ünite Kazan Revizyonu için 26 kalem işçilik ve 132 Kalem Malzeme Temini ve Montajı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzeme Teslim Süresi: İhale konusu iş kapsamında teknik şartname Ek-1’deki malzemelerin teslim süresi; sözleşme imza tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günü olup bu süre toplam iş süresine dahildir. Kısmi teslimat, teslim edilecek kalemdeki malzemelerin tamamının teslim edilmesi koşuluyla kabul edilecektir. Raf ömrü olan malzemeler kesinlikle kısmi olarak getirilecektir. İşin Toplam Süresi: İhale konusu iş kapsamında tüm ünitelerde yapılacak revizyon çalışmalarının süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. Bu süreye malzeme teslimi, demontaj-montaj, revizyon çalışmaları ile test ve kontrollerde geçen süreler dahildir. İşletme Müdürlüğünden kaynaklı sebeplerle oluşan gecikmeler işin süresine ilave edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imza tarihi, işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.08.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Çankaya / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan imalatı yapmış olmak

b- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan revizyonu ve/veya kazan boru değişimi işi yapmış olmak

c- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre imalatı yapmış olmak

d- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre bakımı ve/veya revizyonu yapmış olmak

e- Termik santrallarda Brüden hatlarının revizyon işlerini yapmış olmak

f- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) türbin ve/veya jeneratör bakımı ve/veya revizyonu yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA

Dr. İsmail ERGÜN

0312 295 50 00 Dahili: 21228

Enerji Tasarruf Modu