Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı ihtiyacı olan 1, 2, 3. ve 4. ünite scrubber ve pompa binalarına platform yapılması

BirimEÜAŞ Genel Müdürlüğü
KonuAfşin-Elbistan (B) Termik Santralı ihtiyacı olan 1, 2, 3. ve 4. ünite scrubber ve pompa binalarına platform yapılması
DurumuAçık
Tarih ve Saati13 Şubat 2024 07:00
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
AdresMustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA
Telefon0312 295 50 00
Faks0312 219 79 05
E-Posta Adresimustafa.bozyigit@euas.gov.tr, mehmet.tas@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak Kişiİdari: Mustafa BOZYİĞİT - Müdür Yrd. - 0312 295 50 00 (21224) Mehmet TAŞ - Şef - 0312 295 50 00 (21221) Teknik: Çağrı KILINÇ - Başmühendis - 0344 524 26 75 (24044) Fehmi IRGAT - Mühendis - 0344 524 26 75 (24112)

AFŞİN-ELBİSTAN (B) TERMİK SANTRALI İHTİYACI OLAN 1, 2, 3. VE 4. ÜNİTE SCRUBBER VE POMPA BİNALARINA PLATFORM YAPILMASI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

 SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

 DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2024/60379

İşin Adı

:

Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı ihtiyacı olan 1, 2, 3. ve 4. ünite scrubber ve pompa binalarına platform yapılması

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin  
a) Adresi

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0312 295 50 00 - 0312 219 79 05

c) Elektronik posta adresi

:

-

 

2 - İhale konusu hizmetin

  
a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı ihtiyacı olan 1, 2, 3. ve 4. ünite scrubber ve pompa binalarına platform yapılması, Hizmet Alımı (4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine istinaden Teşekkülümüz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda, Açık İhale (Açık Eksiltmeli) usulü ile ihalesi yapılacaktır.)

b) Yapılacağı yer

:

EÜAŞ Afşin-Elbistan (B) Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Çoğulhan Mah. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

c) Süresi

:

 

 

 

Yer teslim tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

 

(İşin süresine ilişkin diğer hususlar, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
  
a) Yapılacağı yer

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

13.02.2024 - 10:00

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.      

b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerin teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecek kısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklif cetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlu kalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılması durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)

c) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

f) İdari şartnamenin 18. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

h)  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin  (a) ve (d)  bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a- Termik santrallarda veya doğalgaz çevrim santrallarında bakım ve/veya onarım ve/veya montaj ve/veya demontaj ve/veya revizyon yapmış olmak.

b- Endüstriyel tesislerde (Termik santrallar veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) platform imalatı ve/veya montajı ve/veya revizyonu yapmış olmak. 

 

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı, A Blok 8. Kat Oda No: 804, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındı formunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 120,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluyla satın alması zorunludur.

 

İhale dokümanının İdareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanı bedelinin yatırılacağı hesap numarası, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ), A Blok Giriş kat Oda No: Z-1, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

14. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.

 

15. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

16. Bu ihalede döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecek olup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Enerji Tasarruf Modu