AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI 1., 2., 3. VE 4. ÜNİTE KAZAN REVİZYONU VE BU İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
KonuAFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI 1., 2., 3. VE 4. ÜNİTE KAZAN REVİZYONU VE BU İŞİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN TEMİNİ
DurumuAçık
Tarih ve SaatiFebruary 15, 2023 10:00 AM
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Çankaya / ANKARA
AdresELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA - ÇANKAYA / ANKARA
Telefon(0 312) 2955000- Dahili: 21244
Faks03122197905
E-Posta Adresiaysegul.agir@euas.gov.tr
İletişim Kurulacak KişiAyşegül AĞIR

KAZAN REVİZYONU İÇİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1., 2., 3. ve 4. Ünite Kazan Revizyonu ve Bu İşin Yapılması İçin Gerekli Malzemelerin Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1511029

 

1-İdarenin
a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

03122955444 - 3122197905

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı 1., 2., 3. ve 4. Ünite Kazan Revizyonu ve Bu İşin Yapılması İçin Gerekli Malzemelerin Temini

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

146 Kalem kazan revizyonu için malzeme satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale konusu iş kapsamında kullanılacak malzemelerin min. 1 ünitelik miktarının teslim süresi; sözleşme imza tarihinden itibaren 160 (yüzaltmış) takvim günü olup bu süre toplam iş süresine dahildir. - Malzemelerin geri kalanı kısmi olarak getirilebilir. Raf ömrü olan malzemeler kesinlikle kısmi olarak getirilecektir. - İhale konusu iş kapsamında kullanılacak malzemelerin tamamının teslim süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. - Her bir ünitenin yer teslim tarihinden itibaren revizyon çalışmalarının süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Her bir ünitenin deneme çalışmaları süresi 15 (onbeş) takvim günüdür. - Toplam iş süresi; malzeme teslimi, demontaj montaj, revizyon, test muayene, deneme çalışması da dahil olmak üzere sözleşme imza tarihinden itibaren 840 (sekizyüzkırk) takvim günüdür. İşletme Müdürlüğünden kaynaklı sebeplerle oluşan gecikmeler (ünitelerin yer tesliminin yapılamaması vb.) işin süresine ilave edilecektir. -İşletme Müdürlüğü, enerji üretim programına göre demontaj-montaj ve deneme çalışmaları için üniteleri peş peşe veremeyebilecektir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak iddia edemeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.02.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:166 Çankaya / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan imalatı yapmış olmak

b- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) kazan revizyonu ve/veya kazan boru değişimi işi yapmış olmak

c- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre imalatı yapmış olmak

d- Endüstriyel tesislerde (Termik santral veya çimento fabrikaları veya demir-çelik fabrikaları) elektrofiltre bakımı ve/veya revizyonu yapmış olmak

e-Termik santrallarda Brüden hatlarının revizyon işlerini yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek