2 adet RFID el terminali ve modülü temini, Depo/Demirbaş Yönetimi yazılımlarının temini, demirbaş malzemelerin sayılarak envanterin çıkartılması ve temin edilecek etiketler ile etiketlenmesi, ambar malzemelerinin ve göz kartlarının etiketlenmesi

“İhaleler kısmında yer alan duyurular ve dokümanlar bilgi amaçlı yayımlanmaktadır. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin, 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını e-imzalı bir şekilde EKAP düzleminden indirmeleri, Şirketimiz ihale yönetmeliğine göre ihale edilmiş bir ihalenin dokümanlarını ise ıslak imzalı form ile İdaremizden satın almaları ZORUNLUDUR.”
Konu2 adet RFID el terminali ve modülü temini, Depo/Demirbaş Yönetimi yazılımlarının temini, demirbaş malzemelerin sayılarak envanterin çıkartılması ve temin edilecek etiketler ile etiketlenmesi, ambar malzemelerinin ve göz kartlarının etiketlenmesi
DurumuAçık
Tarih ve SaatiAugust 23, 2021 11:00 AM
YeriELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya / ANKARA
AdresDumlupınar Bulvarı No:166 Kat:8 Oda No:825 Mustafa Kemal Mah. - ÇANKAYA / ANKARA
Telefon 0 312 295 50 00
Faks-
E-Posta Adresi-
İletişim Kurulacak KişiMustafa BOZYİĞİT-Md.Yrd.(G) - 0 312 295 50 00 / 21224, Sevda ÜNSAL-Şef - 0 312 295 50 00 / 21226

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

2 adet RFID el terminali ve modülü temini,Depo/Demirbaş Yönetimi yazılımlarının temini, demirbaş malzemelerin sayılarak envanterin çıkartılması ve temin edilecek etiketler ile etiketlenmesi, ambar malzemelerinin ve göz kartlarının etiketlenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN:2021/427656
1-İdarenin
a) Adı :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No:166 06520 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :03122955444 - 3122197905
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :2 adet RFID el terminali ve modülü temini,Depo/Demirbaş Yönetimi yazılımlarının temini, demirbaş malzemelerin sayılarak envanterin çıkartılması ve temin edilecek etiketler ile etiketlenmesi, ambar malzemelerinin ve göz kartlarının etiketlenmesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :2 adet el terminali, 2 adet RFID modül, 15.000 adet metal etiket, 25.000 adet metal olmayan etiket, 20.000 adet yapışkanlı etiket basımı, 1 adet demirbaş/depo yönetimi ve el terminali yazılımı, sayım,işçilik,eğitim,sistem kurulumu,entegrasyon vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :EÜAŞ Genel Müdürlüğü (Yeni kampüs, KLMN Blok, Merkez Ambar Müdürlüğü) ve İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü (İstanbul A, İstanbul B, Esenyurt DKÇS) 
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 0 gün içinde işe başlanacaktır. 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :23.08.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya / ANKARA

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 
Teklif edecekleri malzemelerden el terminali ile RFID modülün marka-model bilgileri ile detaylı teknik özelliklerini gösteren dokümanlar ile RFID etiketlerin detaylı teknik özelliklerini gösteren dokümanlar, teklif ekinde verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.RFID Demirbaş veya depo takip sisteminin kurulumunu yapmış olmak

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İletişim

Merkez Kampüs
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı 7. Km.
No: 166 Çankaya / ANKARA P.K.: 06510
Tel No: +90 (312) 295 50 00

Ek Bina
Nasuh Akar Mh. Türkocağı Cad. No:2/KLMN
Blok Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06520

KEP: euas@hs01.kep.tr
basinhalk@euas.gov.tr

Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 331 023 60 46

Bize Yazın

Gizlilik Politikası

Bizi Takip Edin

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizden haberdar olmak için EÜAŞ Facebook sayfasını beğenebilir, EÜAŞ Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

CimerTürkiyeEnerji Bakanlığı

Tailored by KET Kolektif

Altın Örümcek