Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

22.08.2013

 

Teşekkülümüz merkez-taşra teşkilatında münhal bulunan kadro/pozisyonlara atama yapmak amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Unvan Değişikliği Sınavı düzenlenmesi hususu Genel Müdürlük Makamının 16.08.2013 tarih, 2000 sayılı Olur’ları ile uygun görülmüş olup, konuya ilişkin yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

1-Sınavlar Teşekkülümüz ile bağlı ortaklıklarda olmak üzere ayrı ayrı yapılacak olup, unvan değişikliği sınavına ilişkin Genel Müdürlükler arası müracaatlar kabul edilmeyecektir. Her aday kendi Genel Müdürlüğündeki ilan edilen kadro/pozisyonlar için sınava girecektir.
2-Unvan Değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonlar için her aday Ek-1’de belirtilen kadrolardan sadece biri için müracaat edebilecektir.
3-Unvan değişikliği eğitime tabi olmayıp, adaylar doğrudan unvan değişikliği sınavına tabi tutulacaklardır.
4-Unvan değişikliği sınavına Koruma Güvenlik personeli müracaat edemeyecektir.
5-Unvan değişikliği sınavı ile ilgili yazı Kurumumuz resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca Merkez ve taşra ünite amirleri ile bağlı ortaklıklardaki yetkili birimler sözkonusu yazının tüm personelin görebileceği şekilde asarak ve imza karşılığı duyurulmasını sağlayacaklardır.
6-Unvan Değişikliği Sınavına müracaat edecek personelin Ek-2’de örneği yer alan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle en geç 29.08.2013 tarihine kadar çalıştığı işyerine müracaat edecek ve bu tarihten sonra yapılan talepler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
7-Başvuru formları en geç 05.09.2013 tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.
8-Başvuranların, atanılacak kadro/pozisyonlar için belirlenen tüm nitelikleri son başvuru tarihi olan 29.08.2013 itibariyle taşımaları gerekmekte olup, belirlenen şartlardan herhangi birisinin eksikliği durumunda talepler değerlendirmeye alınmayacak, unvan değişikliği sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.
9-Unvan değişikliği sınavına, her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan; başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

10-Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonuçları, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonuçları sınavı kazananlara tebliğ edilmek üzere, görev yaptıkları birimlere yazılı olarak bildirilecektir. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç, 10 gün içinde yazılı olarak bildirilecek olup, itiraz sonucu verilen karar kesindir.

 

11-Unvan değişikliği sınavının yeri ve zamanı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak duyurulacaktır.
 
Yukarıda belirtilen hususlar dışında Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Teşekkülümüz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ve Sınav Kurulu Kararları doğrultusunda işlem yapılacaktır.