Oturum Aç

​​​​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ A​​NA STATÜSÜ

 BİRİNCİ BÖLÜM​

Amaç Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı;  kamu yararını g​özeterek, karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde; güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketinin çalışma usul ve esaslarını belirlemekdir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Elektrik Üretim Anonim Şirketi adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekülününhukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, Bağlı Ortaklık,  İştirak ve İşletmeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Ana Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

             b) Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

             c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

             ç) Dağıtım Sistemi: Bir Dağıtım Şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik Dağıtım Tesisleri ve şebekesini,

             d) Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

             e) Dağıtım Tesisi: İletim Tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekeyi,

             f) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

             g) Elektrik Piyasası Kanunu: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

             h) Elektrik Üretiminde Kullanılacak Hammaddeler: Kalker (kireçtaşı), kalsit, dolomit, mermeri,

             ı) Elektrik Üretiminde Kullanılacak Madenler: Linyit, taşkömürü, bitümlü şist, bitümlü şeyl ve benzeri fosil kaynaklarını,

             i) EPK: Elektrik Piyasası Kanununu,

             j) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

             k) İkili Anlaşmalar: Teşekkül ile gerçek ve tüzel kişiler arasında elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair özel hukuk hükümlerine tabi ticari anlaşmaları,

             l) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsünü,

             m) İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

             n) İletim Tesisi: Üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere Dağıtım Tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,

             o) İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

             ö) İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten tesis ve diğer birimlerini,

             p) İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları Anonim Şirketleri,

             r) Kanun Hükmünde Kararname: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

             s) KHK: Kanun Hükmünde Kararnameyi,

             ş) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

             t) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

             u) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

             ü) Merkez: Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Merkez Teşkilatını,

             v) Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,

             y) Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

             z) Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

             aa) TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini,

             bb) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

             cc) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

             çç) TEK: Türkiye Elektrik Kurumunu,

             dd) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

             ee) Teşekkül: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

             ff) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

             gg) Üretim Şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

             hh) Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,

             ıı) Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

             ii) Yan Hizmetler: Yan hizmetler anlaşması hükümleri uyarınca İletim Sistemine veya Dağıtım Sistemine bağlı tüm tüzel kişilerce sağlanacak olan ve Şebeke Yönetmeliği ve/veya Dağıtım Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri,

             jj) Yan Ürün: Üretim süreci sırasında ve sonunda teknik nedenlerle ana ürün ile beraber ortaya çıkan atık ısı, buhar, kül, alçıtaşı gibi ürün ya da ürünleri,

             kk) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu

             ifade eder.

             (2) Bu düzenlemede yer almayan tanımlar için 4628 sayılı Kanun ve 233 sayılı KHK’deki tanımlar geçerlidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşekkülün Yapısı, Görev ve Yetkileri

             Teşekkülün yapısı

             MADDE 5 – (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

             (2) Şirketin adı ve unvanı Elektrik Üretim Anonim Şirketidir. Bu unvanın kısaltması EÜAŞ’tır.

             (3) Teşekkül; EPK, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

             (4) Teşekkül 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay denetimine tabii değildir.

             (5) Teşekkülün merkezi Ankara'dadır.

             (6) Teşekkülün Sermayesi 5.600.000.000 TL olup tamamı devlete aittir.  (Sermaye arttırımı hususu 31.12.2007 tarihli ve 2007/T-28 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanmış, 31.12.2010 tarih ve 7720 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)

             (7) Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

             Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları

             MADDE 6 – (1) Teşekkül amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya Merkez, Müessese, İşletme, Bağlı Ortaklık, İştirak ve diğer birimler veya üçüncü şahıslar eliyle yerine getirir. Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

             a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde üretim tesislerinde elektrik enerjisi üretmek,

             b) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi satışı ve/veya Yan Hizmet anlaşmaları yapmak,

             c) İlgili mevzuat gereğince devir alınması gereken tesisleri devir almak ve özel sektöre devri yapılmamış üretim tesislerini kendisi ve/veya Bağlı Ortaklıkları vasıtasıyla işletmek, gerektiğinde sistemden çıkarmak,

             ç) Bakanlık tarafından kurulması öngörülen yeni üretim tesislerini kurmak, kiralamak, işletmek, özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilere işletme hakkı devri yapılmış veya yapılacak tesis ve işletmelerinin ve bunlara yapılacak ilave ve idame yatırımlarının mülkiyetini muhafaza etmek, ilgili mercilerce özelleştirilmesine karar verilen tesislerin veya İştirak hisselerinin ilgili mevzuat çerçevesinde devrini yapmak,

             d) Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak Kurumdan Lisansları almak ve Kurul tarafından belirlenen Lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı Lisansların hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,

             e) Nükleer enerji üretim tesisi yapımı için ilgili mevzuat gereğince ilgili mercilerden kuruluş yeri, inşaat, işletme ve benzeri izinler ve lisans alınmasıyla ilgili işlemleri yapmak,

             f) Elektrik üretim tesislerinin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu konulara ilişkin hizmet almak,

             g) Teşekkülün faaliyet alanıyla ilgili olarak gerekli işletme planlamasını yapmak,

             ğ) Elektrik üretimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak,

             h) Üretim tesislerinin yapılması, bakımı ve onarımı, rehabilitasyonu, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve/veya yurt dışından tedarik etmek,

             ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makine kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek,

             i) Elektrik üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

             j) Faaliyet konuları ile ilgili taşınır ve taşınmazlarla her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek,

             k) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü sahıslardan kiralamak, Teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde mal ve hizmet satışı yapmak,  santrallarda elektrik üretimi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan her türlü Yan Ürünün satışını yapmak,

             l) Gerektiğinde;

             1) Mevcut ve/veya kurulacak olan termik santrallarda, Elektrik Üretiminde Kullanılacak Madenleri ve diğer hammadde kaynaklarını işletmek veya hizmet alımı yoluyla ürettirmek,

             2) Elektrik üretiminde kullanılacak maden tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya hizmet alımı yoluyla işlettirmek,

             3) Elektrik üretimi için üçüncü şahıslara maden sahalarını kiralamak,

            4) Ruhsat  hukuku EÜAŞ’a ait olan kömür sahalarında, termik santral kurmak veya kurdurmak amacıyla, yapılmış sözleşme veya işlemler çerçevesinde, termik santralde ilk elektrik üretimi yapılıncaya kadar, bir proje çerçevesinde, termik santral ve tesisleri ile kömür işletmesi hazırlık ve ilk tesislerinin kurulması çalışmalarından dolayı üretilmek zorunda kalınan kömürlerin, elektrik üretimi dışında değerlendirilmesi amacıyla satışını yapmak, (İlave Edilen Alt Bent:05.03.2010 tarihli ve 2009/T-9 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanmış, 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede, 16.07.2010tarih ve 7608 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.)  

             m) Gerektiğinde santralların enerji üretiminde kullanılan veya kullanılacak olan yakıt ve diğer her türlü hammadde ithalatını yapmak,

             n) Nükleer tesislerin kurulması ve işletilmesine yönelik olarak yakıt ve teknolojinin transfer edileceği ülkelerle, uluslararası alanda bölgesel ya da İkili Anlaşmaların yapılması, yenilenmesi konusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve yapılacak anlaşmalarda öngörülen görevleri yerine getirmek,

             o) Teşekkülü ilgilendiren konularda, uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, gerektiğinde yeni ilişkiler kurmak

             ö) Amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak; ilgili kurum ve kuruluşlar, İletim ve Dağıtım Sisteminin gereksinimi olan veya olabilecek gerekli anlaşmaları yapmak,

             p) Amaç ve faaliyet konularıyla ilgili tüm mevzuat hükümlerini uygulamak,

             r) İlgili kamu kurum ve kuruluşların, görevlerinin ifası ile ilişkili olarak ihtiyaç duyacağı, ticari sır kapsamında yer almayan, serbest piyasa koşullarında rekabeti zedelemeyecek, santrallar ile ilgili gerekli teknik ve ekonomik bilgileri vermek,

             s) İlgili mevzuatta tanınan tüm hak ve yetkilerle faaliyette bulunmak,

             ş) Mevzuat hükümleri çerçevesindeki diğer görevleri yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşekkülün Organları

             Teşekkülün organları

             MADDE 7 – (1) Teşekkülün organları; yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

             Yönetim kurulu

             MADDE 8 – (1) Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

             (2) Genel müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinden ikisi, ilgili Bakanlıktan, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlıktan diğer ikisi ise teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

             (4) Genel müdürün bulunamadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

             Yönetim kurulunun toplanması

             MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu genel müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri de önerge verebilir ve bu önerge ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

             (2) Yönetim kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve her halukârda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

             (3) Yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, yönetim kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (4) Yönetim kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

             (5) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

             (6) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce yönetim kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK’de yazılı usulle başkaları atanır.

             (7) Yönetim kurulu kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

             (8) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

             (9) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın genel müdürün daveti üzerine yönetim kurulu toplanabilir.

             Genel müdürlük

             MADDE 10 – (1) Genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

             Genel müdür

             MADDE 11 – (1) Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, KHK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             (2) Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül yönetim kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak, yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

             (3) Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

             Genel müdür yardımcıları

             MADDE 12 – (1) Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun KHK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             (2) Teşekkülün, faaliyet konusuna uygun üçü teknik, biri idari-mali nitelikli olmak üzere, dört genel müdür yardımcısı bulunur. (Maddenin değiştirilmesi hususu 06.12.2011 tarihli ve 2011/T-25 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanmış ve 16.02.2012 tarih ve 8007 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)

             (3) Genel müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

             (4) Teşekkül genel müdür yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

             Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

             MADDE 13 – (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

             (2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül yönetim kurulu kararıyla olur. Bu kararlarda amaç ve ölçü; tasarruf, kârlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı yaratmaktır.

             Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

             MADDE 14 – (1) Bağlı Ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda KHK ve Bağlı Ortaklık ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda 29/9/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

             (2) Özel kesim; Bağlı Ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise yönetim kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Ana Teşekkülü temsilen Bağlı Ortaklıklara atanacak yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerinin en az biri Ana Teşekkül çalışanları arasından seçilir.

             (3) Bağlı Ortaklık genel müdürü hariç Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir Bağlı Ortaklık veya İştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

             (4) Teşekkülü temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

             (5) Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık ana sözleşmesi ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

             (6) Bağlı Ortaklık genel müdürü, Teşekkül ve Bağlı Ortaklık yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

             (7) Bağlı Ortaklık, Teşekkül yönetim kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

 

             İştiraklere uygulanacak hükümler

             MADDE 15 – (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda KHK, bu Ana Statü ile şirket Ana Statüsü ve bunlarda hüküm olmayan konularda 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

             (2) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara ait İştiraklerin yönetim kurullarında, Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her %15 hisse için Teşekkülde görevli en az bir üye bulundurulur.

 

             (3) Teşekkülün veya Bağlı Ortaklığın herhangi bir İştirakinde hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

             (4) KHK’nin geçici 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.

             Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

             MADDE 16 – (1) Teşekkül temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

             Mali hükümler, tasfiye ve denetim

             MADDE 17 – (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.

             (2) Teşekkül; yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

             (3) Teşekkülün, Bağlı Ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderir.

             (4) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır.

             (5) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

             (6) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

             (7) Teşekkül, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kuruluşlara gönderir.

             (8) Teşekkül; Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personele ilişkin hükümler

             MADDE 18 – (1) Teşekkül, Bağlı Ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları kadro tespiti, ücret, prim ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Teşekkül ile TETAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler

             MADDE 19 – (1) Teşekkül ile TEDAŞ, TETAŞ ve TEİAŞ arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

             (2) Teşekkül ile TEİAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

             TEK/TEAŞ dönemine ilişkin hükümler

             MADDE 20 – (1) TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

             (2) TEK/TEAŞ'ın mevcut ve bu Ana Statüye aykırı olmayan yönetmelikleri, yönetim kurulu kararları, sirkülerleri ve genelgeleri usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

             Ana statüde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat

             MADDE 21 – (1) Bu Ana Statüde bulunmayan hususlarda KHK hükümleri uygulanır. KHK’de hüküm bulunmayan hallerde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan ana statü

             MADDE 22 – (1) 29/6/2001 tarihli 24447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan EÜAŞ Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 23 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 24 – (1) Bu Ana Statünün hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

​​

EYS200519.png